واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

کاسه نمدهای نوآوران صنعت

⁠⁠كاسه نمدهاي موجود اين فروشگاه در قسمت صنعتي:كاسه نمدهاي ليفتراك .كاسه نمدهاي كاترپيلار.كاسه نمدهاي دستگاهاي ريسندگي بافندگي.كاسه نمدهاي صنايع معدني.كاسه نمدهاي حفاري.كاسه نمدهاي و ساخت قطعات لاستيكي نفت و پتروشيمي.كاسه نمدهاي پمپهاي روغني فشارقوي .كاسه نمدهاي فشارقوي.كاسه نمدهاي استيل كربن مخصوص كمپرسورهاي باد و اسكرو .كاسه نمدهاي وايتوني .كاسه نمدهاي سليكوني .كاسه نمدهاي دستگاهاي چاپ .كاسه نمدهاي راهسازي.و ....در قسمت كشاورزي :كاسه نمدهاي كمباين .كاسه نمدهاي تراكتور.كاسه نمدهاي تراكتور فرگوسن .و ساخت انواع قطعات مرطبط به اين بخش .در بخش كاسه نمدهاي ماشيني :كاسه نمد پژو ٢٠٦.كاسه نمد پژو ٤٠٥.كاسه نمد پژو ٢٠٧.كاسه نمد پژو ٤٠٧.كاسه نمد سمندLx.كاسه نمد سمند EF7.كاسه نمد .كاسه نمد رانا.كاسه نمد تندر ٩٠.كاسه نمد پرايد.كاسه نمد جك ١٦٠٠.كاسه نمد جك ١٨٠٠.كاسه نمد ليفان.كاسه نمد چريي.كاسه نمد ته ميل لنگ پژو ٤٠٥.كاسه نمد جلو ميل لنگ ٤٠٥.كاسه نمد پلوس ٤٠٥.كاسه نمد چرخ جلو ٤٠٥.كاسه نمد چرخ عقب ٤٠٥.كاسه نمد قيفي گيريبكس ٤٠٥.كاسه نمد فرمان ٤٠٥.كاسه نمد عقب ميل لنگ ٢٠٦.كاسه نمد جلو ميل لنگ ٢٠٦.كاسه نمد چرخ جلو ٢٠٦.كاسه نمد چرخ عقب ٢٠٦.كاسه نمد قيفي گيريبكس ٢٠٦.كاسه نمد ژامبون ٢٠٦.كاسه نمد عقب ميل لنگ سمند .كاسه نمد جلو ميل لنگ سمند.كاسه نمد چرخ جلو سمند.كاسه نمد پلوس سمند.كاسه نمد پلوس ٢٠٦.كاسه نمد قيفي گيريبكس سمند .كاسه نمد عقب ميل لنگ رانا .كاسه نمد جلو ميل لنگ رانا.كاسه نمد چرخ جلو رانا.كاسه نمد چرخ عقب رانا.كاسه نمد قيفي گيريبگس رانا.كاسه نمد عقب ميل لنگ ال ٩٠.كاسه نمد جلو ميل لنگ ال ٩٠.كاسه نمد پلوس ال٩٠.كاسه نمد قيفي گيريبكس ال ٩٠.كاسه نمد عقب ميل لنگ پرايد.كاسه نمد جلو ميل لنگ پرايد.كاسه نمد پلوس پرايد.كاسه نمد چرخ جلو پرايد.كاسه نمد چرخ عقب پرايد.كاسه نمد قيفي گيريبكس پرايد.كاسه نمد عقب ميل لنگ ليفان .كاسه نمد جلو ميل لنگ ليفان.كاسه نمد پلوس ليفان.كاسه نمد عقب ميل لنگ جك.كاسه نمد جلو ميل لنگ جك.و كاسه نمدهاي فرمان ماشينهاي كره اي.كاسه نمدهاي ماشينهاي ژاپني و ....

اطلاعات بیشتر