واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

دسته بندی تخصصی کاسه نمدها

773: ⁠⁠⁠كاسه نمدها به طوره كلي به چند دسته تقسيم ميشوند كاسه نمدهاي برندهاي اصلي دنيا كاسه نمدهاي امريكايي.كاسه نمدهاي الماني .كاسه نمدهاي كشورهاي اروپايي كه از كيفيت خوبي برخوردار هستند شامل انواع كاسه نمدهاي وايتوني .كاسه نمدهاي سليكوني .كاسه نمدهاي فشارقوي .كاسه نمدهاي استيل كربن مخصوص كمپرسور .كاسه نمدهاي انواع پمپها كاسه نمدهاي راهسازي .كاسه نمدهاي ماشيني .كاسه نمدهاي دستگاهاي صنعتي از قبيل كاسه نمدهاي دستگا هاي چاپ .كاسه نمدهاي دستگاهاي ريسندگي بافندگي .و دستگاهايه صنعتي ديگر و برندهاي ديگر شامل كاسه نمدهاي ژاپني و تايوان ميباشد كه اين دو برند در كليه زمينه ها كاسه نمدهاي مخصوص توليد ميكنند و به طوره كلي در ايران كاسه نمدهاي تايواني به طوره خاص بيشتر شامل چند مارك ميشود .كاسه نمدهاي YEI.كاسه نمدهاي TTO.كاسه نمدهاي CHO.ميباشد و ديگر برندها به طوره جسته گريخته در ايران فعاليت دارند و در انواع كاسه نمدهاي سيليكوني .كاسه نمدهاي وايتوني .كاسه نمدهاي دستگاهاي چاپ كاسه نمدهاي راهسازي كاسه نمدهاي صنعتي و كاسه نمدهاي ماشيني شامل كاسه نمدهاي پژو ٤٠٥ كاسه نمد هاي پژو ٢٠٦  كاسه نمدهاي پرايد و بقيه كاسه نمدهاي ماشيني مصرفيه موجود در ايران ميباشد و كاسه نمدهاي ژاپني به نام برند تجاري NOK ميباشد و بيشتر در كاسه نمدهاي راهسازي و كاسه نمدهاي ماشينهايه كره اي و كاسه نمدهاي ماشينهاي ژاپني موجود ميباشد.

اطلاعات بیشتر