واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

National

كاسه نمد ناسيونال يكي از برندهاي كاسه نمد امريكايي در ايران ميباشد و اين كاسه نمد بيشتر در بخش صنعتي مورده استفاده قرار ميگيرد و نمايندگي در ايران ندارد و فروشگاه ما انواع سايز اين كاسه نمد را در ابعاد مختلف در قسمت صنعتي ،راهسازي ،كشاورزي را دارا ميباشد واين كاسه نمد از كيفيت خوبي برخوردار ميباشد .

اطلاعات بیشتر