واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

DPH

⁠⁠⁠كاسه نمد الماني بيشتر در مصارف ماشينهاي سواري سنگين مورده استفاده ميباشد و اين كاسه نمد هم تقلبي و هم اصلي در ايران موجود ميباشد.

اطلاعات بیشتر