واحد فروش : ٣٦٦١٠٠٤٣ - ۰۲۱

NOK

⁠⁠كاسه نمد ژاپني ميباشد كه در هر بخشي مورده استفاده قرار ميگيرد به طوره خاص اين كاسه نمد بيشتر در بخش كاسه نمدهاي راهسازي مورده استفاده قرار ميگيرد و از كيفيت لاستيك خوبي برخوردار ميباشد و در انواع كاسه نمدهاي ماشيني فرمان و كليه قطعات اين فروشگاه دارا ميباشد.

اطلاعات بیشتر